Privacy verklaring

 

Privacyverklaring Joris – De Online Boekhouder –
Joris - De Online Boekhouder -, gevestigd aan Burgemeester Janssenstraat 65 te Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.boekhouderjoris.nl
Burgemeester Janssenstraat 65
6191 JB Beek
085 - 0653075
R. Visschers is de Functionaris Gegevensbescherming van Joris - De Online Boekhouder -.

Hij is te bereiken via info@boekhouderjoris.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Joris - De Online Boekhouder - verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Joris - De Online Boekhouder - verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • burgerservicenummer (BSN)
  • geboortedatum
  • belastingtechnische & financiële gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Joris - De Online Boekhouder - verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om financiële en belastingtechnische diensten bij u af te leveren
  • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Joris - De Online Boekhouder - neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joris - De Online Boekhouder -) tussen zit. Joris - De Online Boekhouder - gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Programma Waarom Belang Risico
Roundcube cloud email emailprogramma communicatieverkeer met klanten

* kan gehackt worden

* mail naar verkeerd geadresseerde

E-boekhouden in cloud boekhoudsoftware samenwerking en uitwerking gegevens klant * kan gehackt worden
Infine desktop rapportgenerator uitwerken financiële rapporten * kan gehackt worden
Nextens in cloud aangifte programma indienen van belastingaangiften * kan gehackt worden
KPN Backup in cloud backup programma reserve kopie maken van bestanden * kan gehackt worden
Cryptshare in cloud bestanden delen veilig gevoelige bestanden delen * geen risico's bekend

 

Uiteraard hebben we met onze ICT-specialist de uiterste maatregelen genomen om de risico’s te minimaliseren. Heeft u hierover vragen dan staan wij u graag te woord.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Joris - De Online Boekhouder - bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar wettelijke bewaartermijn belastingdienst
Adres 7 jaar wettelijke bewaartermijn belastingdienst
BSN-nummer 7 jaar wettelijke bewaartermijn belastingdienst
Financiële gegevens 7 jaar wettelijke bewaartermijn belastingdienst

 

Indien u klant af bent zullen we alle gegevens die in ons bezit zijn aan u overdragen. We sluiten zodoende het dossier en verwijderen alle gevoelige personalia.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Joris - De Online Boekhouder - deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Joris - De Online Boekhouder - blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Joris - De Online Boekhouder - uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Derden partij Jurisdictie Doel Welke gegevens
Nextens uitvoerend verzenden belastingaangiften personalia en financiële gegevens
E-boekhouden uitvoerend bewerken boekhouding klant financiële gegevens
Belastingdienst uitvoerend delen financiële gegevens t.b.v. klant personalia en financiële gegevens

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Joris - De Online Boekhouder - gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joris - De Online Boekhouder - en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boekhouderjoris.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Joris - De Online Boekhouder - wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Joris - De Online Boekhouder - neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via:

info@boekhouderjoris.nl

 

Met vriendeijke groeten,
Team Joris – De Online Boekhouder -